ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MAD 

Λογότυπο MAD

Δρ. Δημήτριος Νικ. Καραπιστόλης

 1. KARAPISTOLIS D. (1986)«Codage et analyse d' une epreuve logique» (1986), Les Cahiers de l' Analyse des Donnees» Vol.IX 1986 pp 482-486 (Μεταπτυχιακή εργασία)Περίληψη

  Γαλλικό κείμενο

 2. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. ,ΚΑΤΟΣ Α. και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.(2000)«Πρόταση επιλογής φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων» Επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ. Τόμος 50, Τεύχος 1,2 σελ. 154-185 Περίληψη

 3. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. (2002) «Η χρηματιστηριακή αγορά ως θερμοδυναμικό σύστημα». Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών No. 2, σελ. 47 Περίληψη

 4. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2002) «Το λογισμικό MAD».Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 2  σελ. 133 Εργασία

 5. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2003) «Προβλήματα με τα οποία δεν ασχολούνται επαρκώς τα τρία μεγάλα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τις απόψεις των ψηφοφόρων τους» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων Τεύχος 4, σελ. 77 PowerPoint

 6. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Θ. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2006)«Μία μη παραμετρική μέθοδος Διακρίνουσας ανάλυσης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 7, σελ.65-74 Περίληψη

 7. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2007) «Επεξεργασία τριδιάστατων πινάκων IxJxK Η περίπτωση των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδος με οκτώ γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη την περίοδο 2002-2004». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 8, σελ. 23-33 Περίληψη

 8. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2009) «Μια νέα προσέγγιση επεξεργασίας ερωτηματολογίων έρευνας αγοράς με βάση τις αρχές της σημειομετρίας». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 10 σελ. 37-51 Περίληψη

 9. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ (2010) «Συγκριτική αξιολόγηση k ομάδων βάσει p κριτηρίων με την χρήση ενός πίνακα αποστάσεων». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 11 σελίδες 132-143 Power Point

 10. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ (2010) ΣΤΑΛΙΔΗΣ Γ. «Ανάλυση Δεδομένων στην υποστήριξη επιχειρηματικού σχεδίου: εφαρμογή στο σχεδιασμό νέου διαδικτυακού ραδιόφωνου.»Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 13 σελ.59-72 Περίληψη

 11. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2012) «Τμηματοποίηση της αγοράς με την χρήση της Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 13 σελ. 99-113 Power Point

 12. STALIDIS G. and KARAPISTOLIS D. (2013) «Tourist destination marketing supported by electronic capitalization of knowledge». The 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, Prague 13-17 September 2013, doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.024

 13. STALIDIS G. and KARAPISTOLIS D.(2014) «Tourist Destination Marketing Supported by Electronic Capitalization of Knowledge», Procedia – Social and Behavioral Sciences (2014) pp. 110-118 Εργασία

 14. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2014)«Ιεραρχική Ανάλυση» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων,Τεύχος 15, σελ. 81-89 Εργασία

 15. STALIDIS G. and KARAPISTOLIS D.(in press) «Knowledge discovery and computerized reasoning to assist tourist destination marketing» International Journal on Strategic Innovative Marketing , Vol.01,pp103-119DOI:10.1556/IJSIM.01.02.004 Εργασία

 16. STALIDIS G., KARAPISTOLIS D. and VAFEIADIS A. (2014) «Marketing decision support using Artificial Intelligence and Knowledge Modeling: application to tourist destination management» 3rd Intnl Conference on Strategic Innovative Marketing, Madrid 1-4 September 2014.Procedia - Social and Behavioral Sciences (2015) pp.106-113 DOI:10.1016/J.SBSPRO.2015.01.1180 Εργασία

 17. FRANGOS CR, KARAPISTOLIS D., STALIDIS G., FRAGKOS C, SOTIROPOULOS I. and MANOLOPOULOS I.(2014) «Tourist Loyalty is All About Prices, Culture and the Sun: A Multinomial Logistic Regression of Tourists Visiting Athens .Procedia - Social and Behavioral Sciences 00 (2014) 000–000 Εργασία

 18. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2014)«Αξιολόγηση της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης. Η μέθοδος BENKAR». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων,Τεύχος 17,

 19. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Σ., ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΤΗΛΙΣΚΟΥ Χ.(2015)«Διερεύνηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της ακρίβειας / δικαιότητας και της διακριτικής ικανότητας του αγγλικού πιστοποιητικού με βάση την Ανάλυση Ερωτημάτων και με τη βοήθεια των τεχνικών της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης: Η περίπτωση τουρκόγλωσσων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων,Τεύχος 17

 20. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2015)«Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ ταξινόμησης με την μέθοδο VACOR και κατάταξης βάσει της Ευκλείδειας μετρικής με την μηχανή μάθησης SVM». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων,Τεύχος 18

 21. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ 

 22. Δ. Καραπιστόλης , Γ. Παπαδημητρίου (1996)«Μιά πρώτη προσέγγιση για την κατάρτιση Φερέγγυου Χαρτοφυλακίου από μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών των Αθηνών με τη μέθοδο της ταξινόμησης κατ' αύξουσα Ιεραρχία» Τιμητικός Τόμος ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΑΚΗ Τόμος ΧΙΙ Τεύχος ΙΙ σελ. 281-317 Εκδόσεις Πανεπιστημικές Εκδόσεις Κρήτης

 23. Δ. Καραπιστόλης , Α. Κάτος Γ. Παπαδημητρίου (1996)«Πρόταση επιλογής Φερέγγυου Χαροφυλακίου με την Διακριτική Ανάλυση» στο Μανατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σελ. 135-140 Ed. Ι. Σίσκος, Κ. Ζοπουνίδης, Κ. Πάππης Εκδόσεις Πνεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

 24. D. Karapistolis, I. Papadimitriou and N. Koutsoupias (1997) «An Alternative proposal in evaluating the performance of mutual funds» in "New Operational Approaches for Finacial Modelling" pp. 365-374 Ed. C. Zopounidis Physica - Verlag A Springer Verlag Company Germany

 25. D. Karapistolis,C. Siriopoulos I. Papadimitriou and R. Markellos (1998)«Proposal for the Composition of a Solvent Portfolio with Chaos Theory and Data Analysis» in "Operational Tools in the Management of Finacial Risks" pp. 3-15 Ed. c. Zopounidis. Kluwer Academic Publishers USA

 26. Δ. Καραπιστόλης , Γ. Παπαδημητρίου (1999)«Πρόταση αξιολόγησης και διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με Ανάλυση Δεδομένων» στο "Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής και Διαχείρισης Κινδύνου" σε' 356-377 ed. Κ. Συριόπουλος Εκδόσεις Παρατηρητής Θεσσαλονίκη

 27. Θ. Χατζηπαντελής Δ. Καραπιστόλη (2004) «Στρατηγικές των κομμάτων και πολιτικός ανταγωνισμός από την οπτική των πολιτών που έλκονται από αυτά» στο "Τριάντα χρόνια Δημοκρατία. Το πολιτικό Σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 1974-2004" επιμέλεια Χ. Βερναρδάκης και συν. Εκδόσεις Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

 28. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 29. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.(1994) «Κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλακίου από μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών των Αθηνών με την μέθοδο της ταξινόμησης κατ' αύξουσα ιεραρχία με τη βοήθεια των λογισμικών VACOR KAI FACOR» Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Οικονομολόγων 7 έως 10 Απριλίου 1994. Πρακτικά συνεδρίου σελ.269-295. Θεσσαλονίκη

 30. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. ΚΑΤΟΣ Α ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1994) «Πρόταση επιλογής φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων». 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ) Λευκωσία- στις 4-7 Μαϊου 1994.Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 90 ΚΥΠΡΟΣ

 31. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. (1995) «Κατανομή των μετοχών του φερέγγυου χαρτοφυλακίου». 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ).10-12 Ιουνίου 1995,Δελφοί. Πρακτικά συνεδρίου σελ. 105-112

 32. KARAPISTOLIS D.,PAPADIMITRIOY G.,KOUTSOUPIAS N. (1995). «Relationship Implications among Solvency Portfolio Aspects». 3th Balkan Conference on operational Research 16-19 October 1995, Thessaloniki, Greece. Proceedings Vol. II pp.820-833

 33. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.(1996) Συμβολή της χαοτικής θεωρίας στον προσδιορισμό των παραγόντων που περιγράφουν τη χρηματιστηριακή αγορά». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ).18-20 Απριλίου 1996, Ξάνθη. Πρακτικά συνεδρίου σελ.156-165

 34. KARAPISTOLIS D. and CHATZIASTERIOU C. (1999) Evaluating the Performance of Mutual Funds via a software application. EURO Working Group on Financial Modelling 25th Meeting in Vienna 18-20 November 1999

 35. KARAPISTOLIS D. (2001) «Method for Allocation of the Returns». 10TH IFORS SPECIAL CONFERENCE. New Trends in Banking Management". Athens 1-3 April 2001

 36. .ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2003) «Δημιουργία διαφημιστικού μηνύματος με την μέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών» Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποσοτικών Μεθόδων στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές επιχειρήσεις. 26-27 Μαϊου 2003 ΑΘΗΝΑ σελ. 245

 37. CHADJIPADELIS T. KARAPISTOLIS D. TAYLARIDOU E (2010) «Prospect of the parties with respect to the Leaders' profiles: Perceptions of citizen

 38. KARAPISTOLIS D., RAMMOY M. (2010) «Political Marketing–The new era of Democracy?» 6th International Political Marketing Conference 24 – 26 September 2010, Thessaloniki – Greece

 39. STALIDIS G. and KARAPISTOLIS D. (2013) «An ontology-based knowledge model for marketing decision support in Tourism», 7th Metadata and Semantics Research Conference, Thessaloniki 19-22 November 2013.

 40. STALIDIS G. and KARAPISTOLIS D. (2013) «Multidimensional Data Analysis and Knowledge Management Technologies for Tourist Decision Support», Proc of 3rd Intnl Conf Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (QMEAS) Athens, 23-24 May, 2013, pp 373-379 ISBN: 978-960-98739-4-9

 41. FRANGOS CR., KARAPISTOLIS D. and STALIDIS G. (2014) «Predictors for Loyalty of Visitors to the City of Thessaloniki as a Tourist Destination: A Multinomial Logistic Regression Based on a Sample Survey», Intnl Conf on Contemporary Marketing Issues, 18-20 June 2014 Athens, pp 95-101

 42. FRANGOS CR., FRAGKOS CΟ., STALIDIS G., SOTIROPOULOS I. and KARAPISTOLIS D.(2014) «Modelling the Multi-Criteria Choice Behaviour of Target Groups Using the Analytic Hierarchy Process», Intnl Conf on Contemporary Marketing Issues, 18-20 June, Athens, pp 922-928.

 43. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2017)« Χαρτογράφηση της ψυχολογίας των νέων χρηστών του internet. VACOR vs KARAP». 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων 18-21 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη 2017

 44. T. CHATZIPANTELIS and D. KARAPISTOLIS (2018)«Missing data imputation problems may occur when dealing with categorical data». 23rd International Conference on COMPUTATIONAL STATISTICS (COMPSTAT 2018) 28-31 August 2018 Iasi,Romania