Βιβλία του συγγραφέα Δημητρίου Νικολάου Καραπιστόλη που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά

1.ΦΕΡΕΓΓΥΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Συνθετική Προσέγγιση της εξέλιξης των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών Εκδόσεις Ανικούλα 1999

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει για πρώτη φορά στο αναγνωστικό κοινό, μία νέα μέθοδο διαχείρισης χαρτοφυλακίων, χρησιμοποιώντας μοντέρνες αντιλήψεις που αφορούν όχι μόνο τις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης, αλλά κυρίως την φιλοσοφία που διέπει τον τρόπο αντιμετώπισης της εξέλιξης των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών. Ειδικότερα η χρηματιστηριακή αγορά αντιμετωπίζεται ως θερμοδυναμικό σύστημα το οποίο διέπεται από χαοτική δυναμική η οποία οφείλεται στην προσδοκία των εμπλεκομένων μερών να αποκομίσουν χρηματικά οφέλη. Μια τέτοια θεώρηση οδηγεί τον αναλυτή να υιοθετήσει, για τα τεκταινόμενα στη χρηματιστηριακή αγορά, μια αντίληψη τελεολογικού χαρακτήρα, η οποία τον βοηθά να κατανοήσει τις δομικές διαφοροποιήσεις που υφίσταται το συγκεκριμένο σύστημα κατά την εξελικτική του πορεία. Η νέα μεθοδολογία, η οποία ονομάζεται Συνθετική Προσέγγιση, αποτελεί ένα επιστημονικό σύστημα επεξεργασίας της διαθέσιμης πληροφορίας, το οποίο επιδιώκει να προσδιορίσει την κλιμακούμενη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη χρηματιστηριακή αγορά, βάσει της οποίας καταρτίζεται το Φερέγγυο Χαρτοφυλάκιο με μεθόδους πολυπαραγοντικής ανάλυσης δεδομένων.

2. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Εκδόσεις ’. Αλτιντζή 2011

Το παρόν βιβλίο «Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση» παρουσιάζει αναλυτικά τα εξής θέματα:

α) Την αναγκαιότητα των μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων στη μελέτη των οικονομικών φαινομένων.

β) την περιγραφή των πολυδιάστατων μεθόδων: την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών, την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, την ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση, την ανάλυση των τάξεων, την παραγοντική διακριτική ανάλυση, την ιεραρχική ανάλυση και την συνεπαγωγική στατιστική η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό.

γ) Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδύεται η σύνδεση μεταξύ αρχών και νόμων της Φυσικής και των αρχών που διέπουν τις μεθόδους της Πολυπαραγοντικής Στατιστικής Ανάλυσης η οποία είναι εμφανής, όταν ανατρέξει κανείς στα κεφάλαια ΙΙ και Χ, αποτελώντας πολύτιμο βοήθημα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την χρήση του στατιστικού πακέτου MAD for Windows. Εκδόσεις Α. Αλτιντζή 2011

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη:

Στο 1ο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά εφαρμογές όλων των πολυδιάστατων παραγοντικών μεθόδων, όπως η Παραγοντική ανάλυση των Αντιστοιχιών, η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση, η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, η Παραγοντική Διακριτική Ανάλυση, η Στατιστική Συνεπαγωγή, η Ιεραρχική Ανάλυση,ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει σε βάθος την χρησιμότητα των μεθόδων αυτών, αλλά και το ποιες μεθόδους πρέπει να εφαρμόσει ανάλογα με τα δεδομένα που θέλει να επεξεργαστεί.

Στο 2ο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά και με παραδείγματα οι οδηγίες χρήσης του Στατιστικού πακέτου MAD for Windows, που υλοποιεί τις προαναφερόμενες μεθόδους πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Εκδόσεις Α. Αλτιντζή 2013

Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να εισαγάγει κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή στις χρηματιστηριακές έννοιες και στις μεθόδους της διαχείρισης χρηματιστηριακών χαρτοφυλακίων τις οποίες χρησιμοποιούν οι μυημένοι του χώρου της χρηματιστηριακής αγοράς, ώστε να έχει την δυνατότητα μόνος του να αξιολογεί τις πληροφορίες που συλλέγει και να διαμορφώνει τη δική του επενδυτική στρατηγική.

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο τι πρεσβεύει η θεωρία της αποτελεσματικότητας της αγοράς

Στο 2ο κεφάλαιο αναπτύσσεται περιληπτικά το τι πραγματεύεται η θεμελιακή ανάλυση

Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες πρόβλεψης με βάση τα πιο ευρέως διαδεδομένα εργαλεία της Τεχνικής ανάλυσης

Στο 4ο κεφάλαιο αναπτύσσεται η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η νέα θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων «Συνθετική Προσέγγιση» και το προϊόν αυτής το Φερέγγυο Χαρτοφυλάκιο

Στο 6ο κεφάλαιο αναπτύσσεται η νέα μεθοδολογία αξιολόγησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Μέθοδος του επιμερισμού των αποδόσεων» η οποία στηρίζεται στην εκτίμηση του μάνατζμεντ της ΑΕΔΑΚ που το διαχειρίζεται. Η εργασία αυτή αποτελεί μονογραφία και παγκόσμια πρωτοτυπία της οποίας τα πνευματικά δικαιώματα είναι καταχωρημένα με συμβολαιογραφική πράξη αριθμός 1973, της 8/10/1997 του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Δ. Σαραγιώτη

5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Εκδόσεις Α. Αλτιντζής 2011

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη που προβλέπεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Οικονομικά μαθηματικά, αντικείμενο το οποίο διδάσκεται στα Τμήματα των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (ΤΕΙ).

Ο αντικειμενικός σκοπός του βιβλίου είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες του αντικειμένου που εξετάζεται, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομερή ανάλυση, παραθέτοντας όμως πολλαπλά παραδείγματα, τα οποία θα τον καταστήσουν ικανό να αποκτήσει την απαιτούμενη αναλυτική σκέψη στη μελέτη των καθημερινών προβλημάτων που θα συναντήσει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία Η ενασχόληση με τα Οικονομικά Μαθηματικά προϋποθέτει βέβαια γενικότερες γνώσεις της Μαθηματικής επιστήμης.

Στο Α! μέρος αναπτύσσονται οι κατ' εξοχήν έννοιες των οικονομικών, δίνονται κάποιες εφαρμογές των μαθηματικών στην Οικονομική επιστήμη, αφού προηγουμένως έχουν αναφερθεί θεμελιώδεις έννοιες της οικονομικής ανάλυση.Στη συνέχεια αναπτύσσονται ο απλός τόκος, ο ανατοκισμός, οι Ράντες και τα Δάνεια.

Στο Β! μέρος, γίνεται ανασκόπηση των βασικών εννοιών της επιστήμης των μαθηματικών, όπως θέματα πρακτικής αριθμητικής, ’λγεβρας, καθώς και στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας Έτσι ο ασχολούμενος με την Οικονομική επιστήμη, διαθέτει ένα συνοπτικό μνημόνιο με τις πλέον απαραίτητες έννοιες, το οποίο βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά τα βιβλία που έχουν γραφεί πάνω σ' αυτά τα αντικείμενα, αλλά βοηθούν απλώς να θυμηθεί ο αναγνώστης λησμονημένες έννοιες, τις οποίες αν θέλει να τις μελετήσει σε βάθος θα πρέπει να ανατρέξει στα εξειδικευμένα συγγράμματα του είδους.

6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εκδόσεις Α. Αλτιντζής 2012

Σκοπός του παρόντος βιβλίου, του οποίου η περιεχόμενη ύλη δεν καλύπτει ολόκληρη τη στατιστική μεθοδολογία, είναι να μεταδώσει στους φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, τις γενικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η στατιστική μελέτη ποσοτικών κυρίως μεγεθών στα πλαίσια κάθε επιστημονικής έρευνας.

Για την καλύτερη κατανόηση των στατιστικών μεθόδων που αναπτύσσονται στα διάφορα κεφάλαια, παρατίθενται σε κάθε ένα από αυτά σχετικά παραδείγματα, τα οποία ικανοποιούν τον περιγραφικό χαρακτήρα της ανάλυσης ενός οικονομικού μεγέθους, καθόσον η εις βάθος ανάλυσή του απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες ανήκουν σε γνωστικά αντικείμενα, όπως λ.χ. η οικονομετρία, η συστημική προσέγγιση, η ανάλυση δεδομένων και η χαοτική θεωρία.

7. New research tools with multidimensional statistic analysis methods Εκδόσεις LAMBERT Academic Publishing 2016.

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει για πρώτη φορά στο αναγνωστικό κοινό (στην Αγγλική), μία νέα μέθοδο διαχείρισης αρχείων, χρησιμοποιώντας μοντέρνες αντιλήψεις που αφορούν όχι μόνο τις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης, αλλά κυρίως την φιλοσοφία που διέπει τον τρόπο αντιμετώπισης των δεδομένων.