ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (1996) «Δημιουργία λογισμικού για την επιλογή του φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων». Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. (1995) «Κατανομή των μετοχών που συμμετέχουν στο φερέγγυο χαρτοφυλάκιο» 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Δελφοί 9-11 Ιουνίου 1995 σελ. 105.

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ, ΚΑΤΟΣ Α, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. (2000) Πρόταση επιλογής φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους ανάλυσης δεδομένων» Σπουδαί. 50 τεύχος 1-2 σελ. 154-185.

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2005) «Στατιστική Επιχειρήσεων» Εκδόσεις Ανικούλα

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.(2002) "Η χρηματιστηριακή αγορά ως θερμοδυναμικό σύστημα". Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών No. 2, σελ.47.

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2002) "Το λογισμικό MAD". Τετράδια ανάλυσης δεδομένων. Τεύχος 2 σελ. 133.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. (2007) «Ανάλυση Δεδομένων» Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανος.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. και ΦΛΩΡΟΥ Γ., (1995γ): «Συμβολή της Ευκλείδειας και x2 μετρικής στον προσδιορισμό της ιδανικότερης ταξινόμησης κατ' αύξουσα ιεραρχία.» Τιμητικός τόμος στη μνήμη του καθηγητή Ι.Π. Λιάκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο. (2006) Συμβολή στη μελέτη κλιμάκων αξιολόγησης με μεθόδους της Πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων». Διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Θ. (1999) «Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων. Μέθοδοι και Εφαρμογές»Αθήνα Εκδόσεις Νέα Σύνορα-Α.Α Λιβάνης.

Β. ΞΕΝΗ

BENZECRI J.P.,(1973):"L'analyse des donnees.Tome 1:La Taxinomie.Tome 2: L'analyse des correspondances". Dunod Paris.

BENZECRI J.P & Collaborateurs.(1976):"Pratique de l'analyse des données. Analyse des corespondances". Dunod Paris.

BENZECRI J.P (1979) «Sur le calcul des taux d’ inertie dans l’ analyse d’ un questinnaire» Les Cahiers de l’ analyse des donnees Vol. 4 no 3. Dunod Paris pp 377-378.

BENZECRI J.P (1982) « Constuction d’ une classification Ascendante Hierarchique paw la recherché en chaine des voisins reciproques“.Les Cahiers de l’ analyse des donnees Vol. 7 no 2.Dunod Paris pp 209-218.

BENZECRI J.P,M.O. LEBREAUX et M. JAMBU,(1980):"Aide a l'interpretation en classification automatique".Les cahiers de l'analyse des données,n01,pp.101-123. Dunod Paris.

BENZECRI J.P., F. BENZECRI ,Y.L. CHEUNG et S. MAIZA, (1985) "Aides a l' interpretation et etiquetage des arbres en classification ascendante hierarchique: listage FACOR,VACOR et INSUP".Les Cahiers de l'analyse des données no3, Dunod Paris.

BENZECRI J.P & F. et Collaborateurs,(1980):"Pratique de l'analyse des données en Economie.Aides a l'interpretation en C.A.H".Dunod Paris.

BENZECRI F.(1980) “Introduction a l’ analyse des correspondances d’ après un exemple de donnees medicales » Les cahiers de l'analyse des données, vol. 5,n3 ,pp.283-310. Dunod Paris.

BENZECRI F.(1980) “Introduction a la classification automatique d’ après un exemple de donnees medicales » Les cahiers de l'analyse des données, vol. 5,n3 ,pp.311-340.Dunod Paris.

BURT C.(1950) “The factorial analysis of quantitative data”. British Journal of Statistical Psychology. Vol. 3 pp166-185.

CAILLEZ F. et PAGES J.P.,(1976):"Introduction a l'analyse des données". SMASH Paris.

CIBOIS Ph.,(1983):"L'analyse factorielle".PUF Paris.(Que sais-je?)

DIDAY E.,LEMAIRE J.,POUGET J.,TESTU F.,(1982):"Elements d'analyse des données".Ed.Dunod Paris.

ESCOFIER B. PAGES J. (1988) « Analyses Factorielles Simles et Multiples » Du¬nod Paris.

FENELON J.P (1981) « Qu’est ce que l’Analyse des Donnees » Lefonen. Paris

FISHER R.A (1940) « The precision of discriminant fuctions». Annals of Eugenics. vol.10, pp.422-429.

FOUCART T.,(1985):"Analyse factorielle.Programmation sur microordinateurs" Masson Paris.

GUTTMAN L., (1941) «The quantification of a class of attributes: A theory and method od scale constraction». In P. Horst (Ed). The prediction of personal adjustment. Social Sciencs Research Council. New York. Pp319-348.

HIRSCHFELD H.O (1935) “Aconnection between correlation and contingency” Cambridge Philosophical Soc. Proc. 31, pp 520-524.

HOTTELLING H.,(1933):"Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components".J.Educ.Psy.Vol.24, pp.417-441.

JAMBU M.,(1978):"Classification automatique pour analyse des donnees". Dunod Paris.

KARAPISTOLIS D.,(1986):"Codage et analyse d'une épreuve logique".Les Cahiers de l'Analyse des Données.Vol XI,no 4 pp.482-484

KARAPISTOLIS D, PAPADIMITRIOY G,KOYTSOUPIAS N.,(1995): Relationship Implications among Solvency Portfolio Aspects".3ο Balkan Conference on operational Research 16-19 October,Thessaloniki,Greece.

KRUSKAL J.B WISH M. (1978) Multidimensional scaling” Sage University Paper 11 Sage Beverly Hills

LAGARDE J.,(1983):"Initiation a l'analyse des données".Dunod,Paris

LABORDERE H. (1977) “Analyse de Donnees” Edition Masson Paris

LEBART L.,MORINEAU A.,FENELON J.P.,(1982):"Traitement des données statistiques".Dunod,Paris.

LEBART L. PIRON M,STEINER J. F. (2003) «La Semiometrie».Dunod Paris.

LERMAN .C.,(1970):"Les bases de la classification automatique".Gauthier-Villars Paris.

LERMAN.C.,(1981):"Classification et analyse ordinale des donnees".Dunod Paris.

MORINEAU A. (1992)“L’ analyse des donnees et les tests de coherence dans les donnees d’ enquete”. In La qualite de l’ indormation dans les enquetes. ASU (ed. Dunod Paris).

PEASRON K.,(1901):"On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space". Philosophical Magazine,ser.6,vol.2,pp.559-572.

ROUX M. (1985) «Algorithmes de classification» Masson Paris.

SAATY T.L.,(1980):«The Analytic Hierarchy Process».MacGraw-Hill Interna-tional 1980a,New York.

SHANNON C.E.,(1948):«The Mathematical Theory of Communication». Bell Sys¬tem Technical Journal,47,pp. 379.

SPEARMAN C.,(1904a):«The Proof and Measurement of Association betwen two Things».Amer. Journal Phychol,Vol 15,pp.72-101.

SPEARMAN C.,(1904b):"General Intelligence,Objectively Determined and Measured» Amer. Journal Phsychol,Vol 15,pp. 201-293.

TENENHAUS M,.(1994) «Méthodes Statistiques en Gestion». Dunod Paris.

THURSTONE L.L (1947) «Multiple factor analysis». Chicago University Press.

TOTOHASINA A.,(1992):"Methode implicative en analyse de donnees et appliquation a l'analyse de conseptions sur la notion de probabilite conditionnelle".These de l'Universite de Rennes I,Novembre

VOLLE M.,(1985):"Analyse des données".Economica Paris.

WARD J.H (1963)“Hierarchical grouping to optimize an objective function”. Journal of the American Statistical Association. vol. 58 pp. 236-244.