ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Η αναγνωρισμένη συμβολή μου στην πρόοδο της επιστήμης διαπιστώνεται από τις ακόλουθες αναφορές σε διατριβές ή δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συγγράμματα άλλων ερευνητών.

 1. ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ "Προσδιορισμός της ιδανικής μετρικής απόστασης και καλύτερου τρόπου ομαδοποίησης στις διάφορες μεθόδους της αυτόματης ταξινόμησης κατά αύξουσα ιεραρχία". Διδακτορική διατριβή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 1997, σελίδες 158 και 190

 2. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ "Μορφολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη της νόσου του HODEKIN και ιδιαίτερα των κυττάρων STERNBERG-REED και HODEKIN. Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ 1997, σελίδες 102 και 112

 3. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "Στατιστική ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς της Β. Ελλάδος με χρήση Σχεσιακών Βάσεων και Δομημένης Γλώσσας Ερωταποκρίσεων".In "Λογισμικό Στατιστικής ανάλυσης δεδομένων". Διδακτορική διατριβή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 1999, σελίδες 7 και 9

 4. ΓΑΓΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Διδακτική και Ιστορία των Μαθηματικών" ERASMUS ICP-94-G-2011/11 Θεσσαλονίκη 1995, σελίδες 7-8 και 409-410.

 5. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ "Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων. Μέθοδοι και Εφαρμογές". Εκδόσεις Νέα Σύνορα ,1999. σελίδα 265

 6. ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΟΣΜΑΣ "Ιστολογική μελέτη της εν τω βάθει επέκτασης του γλωττιδικού καρκινώματος".Διδακτορική διατριβή της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. 1991,σελίδα 8

 7. ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ «Οι μετρικές απόστασης στην ανάλυση δεδομένων» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 1 σελ. 41

 8. ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Κλίμακες αξιολόγησης» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 1 σελ. 51

 9. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Ανάλυση κειμένων με μεθόδους ανάλυσης δεδομένων». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 1 σελ. 117

 10. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ Ν. «S-PRO: Εφαρμογή υλοποίησης μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 1 σελ. 128

 11. ΜΑΣΟΥΡΑ Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Δημόσιες δαπάνες για την απασχόληση και σχετική θέση των 15 χωρών-μελών της Ε.Ε. με τις μεθόδους AFC και CAH. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 2 σελ. 51

 12. ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Πρόταση νέων δεικτών και νέας μετρικής για την ανάλυση κλιμάκων αξιολόγησης μέσω των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 2 σελ. 73

 13. ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Οι Ευρωπαϊκές χώρες όπως φαίνονται από την διαχρονική εξέλιξη στους δείκτες της πραγματικής οικονομίας (1981-1998) Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 2 σελ. 132

 14. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. «Η τηλεοπτική ταυτότητα των Ελλήνων τηλεθεατών μέσα από το φαινόμενο του big Brother . Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων.Τεύχος 3 σελ. 52

 15. ΜΑΛΛΙΑΡΗ Α. «Ανάκτηση πληροφοριών από τον αυτοματοποιημένο κατάλογο ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 4 σελ. 135

 16. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΜΑΡΚΟΣ Α. «Θέσεις πολιτών για την EXPO 2008 στη Θεσσαλονίκη» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 4 σελ. 162

 17. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ. ΤΑΜΠΑΚΗΣ Σ. «Η εφαρμογή της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών στη διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών του νομού Πρεβέζης». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 5 σελ. 158

 18. ΜΑΣΟΥΡΑ Ε. ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Β. «Ανεργία ΑΕΠ μισθοί και δημόσιες δαπάνες για την απασχόληση στις 15 χώρες μέλη της Ε.Ε» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 6 σελ. 127

 19. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Σ. ΚΑΡΑΚΟΣ Α. «Ανάλυση Δεδομένων σε θέματα αλλαγής στάσης των φοιτητών». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 6 σελ. 151

 20. ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ «Λάθη συλλογής και κωδικοποίησης δεδομένων» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων.Τεύχος 6 σελ.161

 21. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Σ. ΚΥΡΙΔΗΣ Α. ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Γ. « Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση των στάσεων μαθητών για την πολιτική και τους πολιτικούς στην Ελλάδα» . Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 7 σελ. 159

 22. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ κ.α «Προσέγγιση του προφίλ των διαθέσιμων στο διαδίκτυο εφημερίδων με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 8 σελ. 54

 23. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Η λογομετρία κειμένων και οι αποκαλύψεις ιδιομορφιών» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 8 σελ. 80

 24. ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΑΦΡΟΔΗΤΗ«Εφαρμογή μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων προς μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 8 σελ. 105

 25. ΖΩΚΑΡΗΣ Ν. κ.α«Ικανοποίηση ασθενών από τις μερικές οδοντοστοιχίες» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 9 σελ. 79

 26. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α, ΜΕΝΕΞΕΣ Γ. «Διερεύνηση των προσωπικών αξιών σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ Θεσσαλονίκης» .Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων.Τεύχος 10 σελ. 157

 27. ΜΑΣΟΥΡΑ ΕλΕΥΘ. «Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα (1974-2008) μέσα από τη διαχρονική τους εξέλιξη. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 11 σελ. 37

 28. ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΟΥ Α, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. «Καταγραφή της ανεργίας της Ελλάδος σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 11 σελ. 50

 29. ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο. «Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης vs πίνακα BURT» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων.Τεύχος 11 σελ. 155

 30. ΜΕΝΕΞΕΣ Γ., ΜΑΡΚΟΣ Α., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Πρόταση Μεθόδου Διόρθωσης των Αδρανειών των Παραγοντικών Αξόνων που Προκύπτουν από την Εφαρμογή της AFC στον Πίνακα BURT» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων.Τεύχος 11 σελ. 173

 31. ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΛ., ΜΑΣΟΥΡΑ Ε. «Στοιχεία πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης για αγρότες κατά τη διάρκεια της περιόδου 1974-2005" Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 12 σελ. 138

 32. ΙΣΜΥΡΛΗΣ Β., ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο.«Διοίκηση ποιότητας ε την Ανάλυση Δεδομένων» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 13 σελ. 858

 33. ΤΖΗΜΟΣ Χ. «Διακλαδικές Περιβαλλοντικές Επιδράσεις στην Ελληνική Οικονομία από τις Εκπομπές Αερίων Ρύπων» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 14 σελ. 100

 34. ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΛ. «Μέτρα και αποτελεσματικότητα από τον κόσμο της εργασίας και της οικονομίας στην Ελλάδα: Μία διαχρονική προσέγγιση» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 14 σελ. 116

 35. ΤΟΚΟΣ Λ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ Α. «Διαχρονική Μελέτη της Πολιτικής των Φορολογικών Απαλλαγών Φυσικών Προσώπων στην Ελλάδα (1986-2006)» Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 14 σελ. 146

 36. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ Ν. «Όταν η διδακτική συναντά την Ανάλυση Δεδομένων. Θεωρία και Εφαρμογή της Γεωμετρικής Διδακτικής Ανάλυσης» Σύνθεσις Τόμος 3. Τεύχος 1. 2014 σελ. 150

 37. ΜΕΝΕΞΕΣ Γ.« Ανάλυση Δεδομένων (ΑΔ) και Στατιστική: Διαλεκτική και Συμπληρωματικότατα» Επιστημονική επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αφιέρωμα προς τιμή του αειμνήστου καθηγητή Νικολάου Ι. Στάμου.

 38. Από το Google Scholar_Δ. Καρπιστόλη και ResearchGate

 39. Hemrit, Wael, Mounira Ben Arab, and Nizar Raissi. "The correspondence analysis between the key indicators and events of operational risk: a case study of the insurance sector in Tunisia." International Journal of Risk Assessment and Management 17.2 (2013): 107-147

 40. Kiráľová, Alžbeta, and Antonín Pavlíčeka"Development of Social Media Strategies in Tourism Destination." Procedia-Social and Behavioral Sciences175 (2015): 358-366.

 41. TRIVELLA Lamprini, Nasiopoulos K.Dimitrios Knowledge Management Strategy within the Higher Education. The Case of Greece. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 175: 488-495

 42. MOSTAFA, Ahmad Adel The Effectiveness of Product Codes in Marketing.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 175: 12-15

 43. George Bithas,Damianos P. Sakas,Nikolaos Konstantopoulos«Business Transformation through Service Science: The Road Ahead». DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1221

 44. KAVOURA, Androniki; STAVRIANEA, Aikaterini Following and Belonging to an Online Travel Community in Social Media, its Shared Characteristics and Gender Differences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 175: 515-521.

 45. KOZIOŁ, Leszek, et al. Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 175: 236-243.

 46. AGALIOTOU, Charalampia Reutilization of Industrial Buildings and Sites in Greece can Act as a Lever for the Development of Special Interest/Alternative Tourism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 175: 291-298.

 47. KOZIOŁ, Leszek, et al. Diagnosis of Innovation Enterprises–Study Theoretical and Empirical Results. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 175: 137-145.

 48. KOFOU IFIGENIA Factor Analysis of Correspondence as Regards Teachers' Views on Project Approach in Secondary Education in Greece The International Journal of LearningVolume 18, Issue 2, 2011

 49. KAVOYRA ADRONIKI A Conceptual Communication Model for Nation Branding in the Greek Framework. Implications for Strategic Advertising Policy Procedia -Social and Behavioral Sciences. Volume 148, 25 August 2014, Pages 32–39

 50. KAVOYRA ADRONIKI, BITSANI EVGENIA. E-branding of rural tourism in Carinthia, Austria Turizam: znanstveno-stručni časopis Vol.61 No 3 2013

 51. ANASTASIADOU SOFIA , ZIRINOGLOU POULCHERIA A, FLOROU GIANNOULA S. The European Foundation Quality Management Evaluation of Greek Primary and Secondary Education Procedia - Social and Behavioral SciencesVolume 143, 14 August 2014, Pages 932–940

 52. ANASTASIADOU, SOFIA D.Students' Attitudes Toward Effective Leadership in Education Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 143, 14 August 2014, Pages 941–946

 53. ODYSSEAS MOSCHIDISUnified coding of qualitative and quantitative variables and their analysis with ascendant hierarchical classification International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies Volume 7, Issue 2> DOI: 10.1504/IJDATS.2015.068745

 54. NIKOS KOUTSOUPIAS AFC97: A New Software Implementation for Correspondence Analysis Communications and Computer Science, Electrical and …, 2000 - wseas.us

 55. ANASTASIADOU SOFIA D., VASSILIKI BATIOU , BALCANOS EUTHIMIS Occupation mobility in Greece: A completely new area Global Journal of Business, Economics and Management, Vol 4, No 2 (2014)

 56. KARANIKOLA PARASKEVI Who are the enemies ofthe forest? The views of loggeres and students ARTICLE in JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY • JANUARY 2010

 57. NIKOS KOUTSOUPIAS A Software Package for Contingency Table Construction and Analysis in wseas.us

 58. MANOLAS EVANGELOS , TAMPAKIS STILIANOS Environmental Responsibility: Teachers' Views Journal of Teacher Education for Sustainability Volume 12 Issue 1,Jan 2010

 59. SOTIRIS CHTOURIS, ANASTASIA ZISSI, GEORGE STALIDIS AND KOSTAS RONTOS Understanding Xenophobia in Greece: A Correspondence Analysis European Journal of Sociology DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003975614000058 (About DOI), Published online: 02 June 2014

 60. HALA ALMAIMONI, NJOUD ALTUWAIJRI, FATIMA ASIRY, SAFA ALDOSSARY, MUTASEM ALSMADI, IBRAHIM AL-MARASHDEH, USAMA A BADAWI, MUNEERAH ALSHABANAH AND DANIAH ALRAJHI «Developing and Implementing WEB-based Online Destination Information Management System for Tourism» in «International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 10 (2018) pp. 7541-7550»

 61. JUSTIN KU , YUNG-CHUN CHANG, YICHUNG WANG, CHIEN-HUNG CHEN, SHIH-HUI HSIAO .«Artificial Intelligence and Visual Analytics:A Deep-Learning Approach to Analyze Hotel Reviews & Responses» » Conference: 52nd Hawaii International Conference on System Sciences

 62. ADITYA CHAWLA,AMRITA SINGH,ADITYA LAMBA,NAMAN GANGWANI,UMANG SONI .«Demand Forecasting Using Artificial Neural Networks—A Case Study of American Retail Corporation»Applications of Artificial Intelligence» Techniques in Engineering SIGMA 2018, Volume 2

 63. ZAINAL ARIFIN-HARSA AWANG- DEDY CAHYADI-HAVILUDDIN HAVILUDDIN Prediski Kedatangan Turis Asing ke Indonesia Menggunakan Backpropagation Neutral Networks DOI-10.14710/jtsiskom.4.4.2016 485-490

 64. KATHRIN PRANTNER ,YING DING, MICHAEL LUGER, ZHIXIAN YAN CHRISTOPH HERZOG «Tourism Ontology and Semantic Management System: State-of-the-arts Analysis» IADIS International Conference WWW/Internet 2007

 65. YONGAN GUO, TONG LIU, XIAOMIN GUO, YE YANG «Research on Key Technology in Traditional Chinese Medecine (TCM) Smart Service System» DOI-10.1007/978-3-319-73564-1_30

 66. ANDREAS HOLZINGER, CRIS BIEMANN, C.S PATTICHIS, DOUGLAS B. KELL «What do we need to build explainable AI systems for the medical domain ?».Computer Science > Artificial Intelligence/ arXiv.org > cs > arXiv:1712.09923

 67. UMA MURTHY, PAUL ANTONY MARIADAS, GOPAL PERUMAL «The Behaviors of Generation Y Tourists from Asean Countries towards Malaysian Tourism Industy in Kuala Lumpur» DOI: 10.5539/ijbm.v11n12p249

 68. YUN-CIAO WANG and SHANG-CHIA CHIOU «An Analysis of the Sustainable Development of Environmental Education Provided by Museums».MDPI 5 November 2018

 69. SHUIAHENG FAN, YOUCHENG CHEN, XIAOFENG SU, QIUWANG CHENG «A Study of Effects of Ecotourism Environment Image and Word of Mouth on Tourism Intention» Ekoloji 27(106): 599-604 (2018)

 70. TRI PALUPI ROBUSTIN,RADEN ANDI SULARSO, iMAM SUROSO, Diah YULISETIARINI «The Contribution of Tourist Attraction, Accessibility and Amenities in Creating Tourist Loyalty in Indonesia» Journal of Business and Economics Review, Review 3 (4) 92 – 98 (2018)

 71. VAIA MOUSTAKA,ATHENA VAKALI,NIKOS ZIKOS,LEONIDAS G. ANTHOPOULOS «TOMI: A Framework for Smart Tourism on the Move Innovation».DOI: 10.1145/3308560.3317051

 72. CHIH-HAO KU,YUNG-CHUN CHANG, YICHUNG WANG, CHIEN-HUNG CHEN, SHIH-HUI HSIAC «Artificial Intelligence and Visual Analytics: A Deep-Learning Approach to Analyze Hotel Reviews & Responses» 52nd Annual Hawaii International Conference on System Sciences(HICSS) (2019).Publisher: Association of Information Systems (AIS)

 73. STALIDIS GEORGE «A knowledge engineering framework for intelligent targeting of online video advertisements».International Journal of Technology Marketing vol.13,no 2, 2019

 74. Marcelino Sánchez Rivero, Cristina Rodríguez Rangel,José Manuel Sánchez Martín.Geotourist «Profile Identification Using Binary Logit Modeling: Application to the Villuercas-Ibores-Jara Geopark».Geoheritage,June 2019,DOI: 10.1007/s12371-019-00384-z

 75. BUCHALIS DIMITRIOS,LEUNG ROSANNA «Smart hospitality—Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem». International Journal of Hospitality.2018

 76. DONG-HOON SHIN «Applications of Artificial Intelligence in the Export Control Domain».2018,DOI: 10.1007/978-3-319-56991-8_77

 77. Aditya Chawla,Aditya Lamba, Amrita Singh, Naman Gangwani «Demand Forecasting Using Artificial Neural Networks—A Case Study of American Retail Corporation»,2019 DOI: 10.1007/978-981-13-1822-1_8

 78. Ersin BURNAZ,Hasan AYYILDIZ «DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ ENDEKSİ ÖNERİSİ»,2018, DOI: 10.18092/ulikidince.397002

 79. Rakshha Kumari Karna, Qiang Ye, Arodh Lal Karn «Super-connected: How Techno Tourism Redesigns Our Lives Through Meaningful Travel»,2017, DOI: 10.2991/ictim-17.2017.43

 80. Wael Hadi «A New Model for Integrating Phases of Decision-Making and Knowledge Base for Improving Customer Satisfaction». Journal of Information & Knowledge ManagementVol. 16, No. 03, 1750025 (2017)

 81. Kristina Kaličanin,Angelina Njeguš, Milica Čolović,Vladimir Mitic «Benefits of Artificial Intelligence and Machine Learning in Marketing». Conference: Sinteza 2019 DOI: 10.15308/Sinteza-2019-472-477

 82. Zainal Arifin, Dedy Cahyadi,Harsa Awang, Haviluddin Haviluddin «Prediksi Kedatangan Turis Asing ke Indonesia Menggunakan Backpropagation Neural Networks»,DOI: 10.14710/jtsiskom.4.4.2016.485-490

 83. Imadeddine Mountasser, Bouchra bouchra Frikh,Brahim Ouhbi «From data to wisdom: A new multi-layer prototype for Big Data management process».Conference: 2015 15th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA).DOI: 10.1109/ISDA.2015.7489209

 84. Elena Bucur, Carol Blaziu Lehr,Andrei Danet, Elena Lehr «Binary logistic regression – Instrument for assessing museum indoor air impact on exhibits».,DOI: 10.1080/10962247.2016.1231724

 85. Jorge Ridderstaat, Peter Nijkamp «Small Island Destinations and International Tourism: Market Concentration and Distance Vulnerabilities »2016. DOI: 10.1007/978-981-10-0132-1_9

 86. Suci Lestari Bramtika,Bambang Purwanto, Erna Listyaningsih «The Effect Of Service Quality, Price And Promotion On Visitors Satisfaction Toward Puncak Mas Tourism Object In Bandar Lampung»Conference: Proceedings of the 1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 2018).DOI: 10.2991/iclick-18.2019.8

 87. Branislav Kršák.Lubomir Strba,Csaba Sidor, Mário Molokáč «Maximizing the potential of mining tourism through knowledge infrastructures» 2015,DOI: 10.3390/ams20040319

 88. محمد حسن, عزة عبد العاطی «استخدام العملاء المحلیین لتطبیقات الهواتف الذکیة فی حجز الغرف الفندقیة» DOI: 10.21608/jihtha.2018.28240

 89. Alzbeta Kiralova,Antonin Pavlicek«Development of Social Media Strategies in Tourism Destination» DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1211

 90. Leszek Kozioł,Anna Wojtowicz,Wojciech Koziol, Radosław Pyrek«Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company»DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1196

 91. Leszek Kozioł,Anna Wojtowicz,Wojciech Koziol, Radosław Pyrek «Diagnosis of Innovation Enterprises – Study Theoretical and Empirical Results». DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1184

 92. C.P. Fernando Ochoa Millán,José Rafael Baca Pumarejo,Gerardo Haces Atondo «EL USO DE LAS TIC´S EN EL MARKETING DE LAS PYMES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PESCA». ISSN: 2448-5101 Año 1 Número 1,Julio 2014 - Junio 2015

 93. Ehsan Jeihaninejad,Azam Rabiee«On the Efficiency of the Neuro-Fuzzy Classifier for User Knowledge Modeling Systems». Preprint · October 2019 , ResearhGate

 94. HICHAM MOAD SAFHI, BOUCHRA FRIKH,BADR HIRCHOUA, BRAHIM OUHBI,ISMAIL KHALIL«DATA INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF BIG DATA: A SURVEY». Journal of Mobile Multimedia, Vol. 13, No. 1&2 (2017) 001–027

 95. Georey G. Havens«EXPLORING PARK SUPPORT: A STUDY OF PHILANTHROPY AND OTHER SUPPORT FOR YELLOWSTONE NATIONAL PARK». University of Montana, 2016

 96. Anwesha Mukherjee, Manasa Nagabhushanam«Role of Social Media in Tourism Marketing». International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064

 97. Marcelino Sanchez Rivero, Jose Manuael Sanchez Martin, Cristina Rodriguez Rangel«Characterization of Birdwatching Demand Using a Logit Approach:Comparative Analysis of Source Market(National vs Foreing)». DOI:10.3390/ani10060965

 98. Konstantinos Koronios,Panagiotis Dimitropoulos,Athanasios Kriemadis«Understading sport media spectators preferences: The relationships among motivators, consumption behaviour». DOI: 10.1504/EJIM.2020.10024843

 99. Crispin Coombsa,Donald Hislopb, Stanimira K. Tanevac, Sarah Barnarda«The strategic impacts of Intelligent Automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review.Journal of Strategic Information Systems».https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600

 100. C.C.Frangos , Con.Fragkos , G. Stalidis , D. Karapistolis , Virg Sotiropoulou, I. Manolopoulos«Exploring the Effects of Annual Income, History of Area and Natural Beauty on Loyalty to a Tourist Destination: The Case of Thessaloniki,Greece.Strategic Innovative Marketing». DOI:10.15556/IJSIM.01.04.001

 101. Andrej Miklosik«Impact of big data and machine learning on digital transformation in marketing: A literature review».DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2998754

 102. HICHAM MOAD SAFHI, BOUCHRA FRIKH,BADR HIRCHOUA, BRAHIM OUHBI,ISMAIL KHALIL«DATA INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF BIG DATA: A SURVEY».Journal of Mobile Multimedia, Vol. 13, No. 1&2 (2017) 001–027

 103. Evangelia Tigka,Elisavet Neofytidou,Eleonora Kyriazopoulou,Eleni Kassapi«Data analyses on the use of mental lexicon translation adapted neuropsychological tools in Greek MCI older adults».School of Italian Language and Literature Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 104. Georey G. Havens«EXPLORING PARK SUPPORT: A STUDY OF PHILANTHROPY AND OTHER SUPPORT FOR YELLOWSTONE NATIONAL PARK».ScholarWorks at University Οf Montana

 105. Anwesha Mukherjee, Manasa Nagabhushanam«Role of Social Media in Tourism Marketing».International Journal of Science and Research (IJSR)ISSN (Online): 2319-7064

 106. Roya Esmi1,Habib Shahbazi Shiran«Effect of Destination Image and Satisfaction on Loyalty of Heritage Tourists: Presenting a Conceptual Model».Faculty of Literature and Human Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Iran.

 1. Αναφορές στο έργο μου από το ResearchGate
 2. Αναγνώρηση του επιστημονικού έργου μου από το Google Scholar